Konzorcij unisVET Aktivnost: Izvedbeni kurikul Nosilec aktivnosti: SUAŠ Ljubljana
 
 

         

 
unisVET
 
 
SUAŠ Ljubljana
 
OBVESTILA
NOSILCI AKTIVNOSTI
KONZORCIJA
IZVEDBENI
KURIKUL
POSVETI IN
USPOSABLJANJA
PODPORA ŠOLSKIM
RAZVOJNIM TIMOM
POVEZAVE
RAZISKOVALNO
DELO
SODELOVALNO
DELO
SVETOVALNO
DELO
RAZVOJNE SKUPINE
PREDMETOV IN MODULOV
RAZPISNA
SKUPINA
PRIPOROČILA ZA
IZDELAVO IK
SPLETNA UČILNICA
SUAŠ Ljubljana
DOSS PUD      
 
 
NOSILCI AKTIVNOSTI KONZORCIJA
 
Člani konzorcija:
Gospodarska zbornica Slovenije,
Center za poslovno usposabljanje
www.cpu.si
 
Srednja upravno administrativna šola Ljubljana
www.suaslj.com
 
Srednja ekonomska šola Maribor
www.ekonomska-mb.org
 
Šolski center Ptuj
www.s-scptuj.mb.edus.si
 
Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica
www.setsng.si
 
Ekonomska šola Novo mesto
www.esnm.si
 
Srednja ekonomska šola Celje
www2.arnes.si/~ssceekon1s/
 
Ekonomsko-storitveni izobraževalni center Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
www.es-kranj.si
 
Srednja ekonomska šola Ljubljana
www.seslj.si
 
Srednja frizerska šola Ljubljana
www.frizerska.si
 
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana
www2.arnes.si/~ssljvzg2s/
 
 
AKTIVNOST VODJA AKTIVNOSTI KOORDINATOR AKTIVNOSTI
PRIPRAVA IZVEDBENIH KURIKULOV
Dušan Vodeb
 
Darja Vidovič, darja.vidovic@suaslj.com
Srednja upravno administrativna šola Ljubljana
 
PRIPRAVA ODPRTEGA KURIKULA
Janez Dekleva
 
Bojana Sever, bojana.sever@cpu.si
GZS Center za poslovno usposabljanje
 
PRIPRAVA MERIL IN STANDARDOV ZA OCENJEVANJE IN TOČKOVANJE
Darja Cizel
 
Danila Žuraj, danila.zuraj@guest.arnes.si
Srednja ekonomska šola Maribor
 
OPREDELITEV MERIL ZA VREDNOTENJE IN PRIZNAVANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA
Brane Kumar
 
Aljoša Bradač, aljosa.bradac@guest.arnes.si
Šolski center Ptuj
 
VZPOSTAVITEV SISTEMA MAP OSEBNIH DOSEŽKOV IN PRIPRAVA MAPE UČNIH DOSEŽKOV DIJAKA ZA DIJAKE NA ŠOLAH
Inga Krušič Lamut
 
Tanja Batistič, tanja.batistic@setsng.si
Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica
 
PRIPRAVA OSEBNIH IZOBRAŽEVALNIH NAČRTOV ZA POSAMEZNE DIJAKE NA ŠOLAH
Jože Zupančič
 
Andreja Petrovič, andreja.petrovic@guest.arnes.si
Ekonomska šola Novo mesto
 
PRIPRAVA UČNIH GRADIV
Ivan Poklič
 
Damjana Lovrenčič, damjana.lovrencic@guest.arnes.si
Srednja ekonomska šola Celje
 
SAMOEVALVACIJA
Damjana Furlan Lazar
 
Gabrijela Jošt, gabrijela.jost@t-2.net
Ekonomska šola Kranj
 
PROMOCIJA POKLICEV IN PROJEKTA
Janez Dekleva
 
Bojana Sever, bojana.sever@cpu.si
GZS Center za poslovno usposabljanje