Konzorcij unisVET Aktivnost: Izvedbeni kurikul Nosilec aktivnosti: SUAŠ Ljubljana
 
 

         

 
unisVET
 
 
SUAŠ Ljubljana
 
OBVESTILA
NOSILCI AKTIVNOSTI
KONZORCIJA
IZVEDBENI
KURIKUL
POSVETI IN
USPOSABLJANJA
PODPORA ŠOLSKIM
RAZVOJNIM TIMOM
POVEZAVE
RAZISKOVALNO
DELO
SODELOVALNO
DELO
SVETOVALNO
DELO
RAZVOJNE SKUPINE
PREDMETOV IN MODULOV
RAZPISNA
SKUPINA
PRIPOROČILA ZA
IZDELAVO IK
SPLETNA UČILNICA
SUAŠ Ljubljana
DOSS PUD      
 
 
POSVETI IN USPOSABLJANJA
 
 
VABILO
PROGRAM
GRADIVO
 
POSVET IN USPOSABLJANJE RAVNATELJEV IN VODIJ PUZ-ov
·     IZVEDBENI KURIKUL
17. in 18. marec2011
   
VABILO:
 
 
 
KONZORCIJ unisVET
 
Datum: 7. 3. 2011
 
 
Zadeva:  POSVET IN USPOSABLJANJE
 
·        IZVEDBENI KURIKUL
 
 
Spoštovane kolegice in kolegi!
 
 
V skladu s programom dela Konzorcija in dogovori Skupnosti vas vabimo v 
 
četrtek, 17. 3. 2011 in petek, 18. 3. 2011
 
 na posvet in usposabljanje v kongresni center Olimia v Podčetrtku.
 
 
 
 
Predsednik upravnega odbora                     Predsednik strokovnega sveta
            Janez Dekleva                                                 Dušan Vodeb
                                                       
 
Vabljeni:
 
-         Konzorcijski partnerji
-         ravnatelji in vodje PUZ-ov šol storitev (ekonomske, frizerske, predšolske vzgoje)
-         MŠŠ: mag. Renata Zupanc Grom, Nataša Hafner Vojčič, 
-         CPI: Elido Bandelj, mag. Jana Ravbar,Anica Justinek,
-         ZRSŠ: dr. Branko Slivar 
-         Predstavnik SVRL
-         Predstavniki ostalih konzorcijev v projektu implementacije prenovljenih programov
-         SVIZ: Marjan Gojkovič
 
 
 
 
 
 

 
   
PROGRAM: 
 
 
 
 
Četrtek, 17. 3. 2011:
 
 
 
10.00 do 12.30           Sestanek koordinatorjev konzorcijskih aktivnosti s skrbnico
pogodbe ga. Natašo Hafner Vojčić
 
 
12.30 do 13.00           Prihod in registracija udeležencev
 
 
13.00 do 13.05           Uvodne informacije o poteku aktivnosti
                                       
 
13.05 do 14.30           Gibanje števila dijakov v storitvenih programih
mag. Renata Zupanc Grom, MŠŠ
 
                                               Izzivi Bele knjige
                                   Okrogla miza z Elidom Bandljem, CPI
 
                                   Odnos dijakov do družbe / šole in odnos učiteljev do dijakov,
                                   predstavitev rezultatov raziskave
mag. Janez Damjan, Darja Vidovič, Dušan Vodeb
 
 
14.30  do 14.45          Odmor in mreženje
 
 
14.45  do 15.30          Sodelovalno delo – primeri dobrih praks:
                                   Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina
                                   Gimnazija in ekonomska šola Kočevje
                                   Srednja šola Zagorje
                                   Srednja upravno administrativna šola Ljubljana
 
 
15.30 do 16.15           Predstavitev evalvacije Izvedbenih kurikulov
                                   dr. Branko Slivar, Janko Poklič, Darja Cizel, Jože Zupančič,
Inga Lamut Krušič, Lojze Likar, Damjana Furlan Lazar,
mag. Janez Damjan, Darja Vidovič, Dušan Vodeb
 
 
16.15 do 16.30           Odmor in mreženje
 
 
16.30 do 17.40           Delavnice:
                                   Evalvacije izvedbenih predmetnikov
                                              
 
17.40 do 18.00            Predstavitev projekta iCON in možnosti vključevanja mladih v  
                                    delovno okolje
                                    Andrej Šik, GZS
 
V sodelovanju s Skupnostmi ekonomskih, vzgojiteljskih in frizerskih šol:
 
19.00                          Sprejem v Soteliji in izmenjava mnenj
Skupnosti ekonomskih, vzgojiteljskih in frizerskih šol
 
 
 
Petek, 18. 3. 2011:
 
 
 
09.00 do 10.00           Sodobna vzgoja in njeni izzivi
                                   dr. Vesna Vuk Godina
 
 
10.00 do 10.15           Odmor in mreženje
 
 
10.15 do 11.15           Država je lahko tudi dober gospodar
Pogovor s slovenskim menedžerjem leta
 
                                   Spodbude delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom
                                   Nataša Hafner Vojčić, MŠŠ
 
                                    
11.15 do 11.45           Predstavitev in napoved aktivnosti konzorcijskih partnerjev
 
                                   Priprava meril in standardov za ocenjevanje in točkovanje – SEŠ  Maribor
Opredelitev meril za vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja – ŠC Ptuj
                                   Mapa osebnih dosežkov – SETŠ Nova Gorica
                                   Osebni izobraževalni načrti – EŠ Novo mesto
                                   Priprava učnih gradiv – SEŠ Celje
                                   Samoevalvacija – ESIC Kranj
                                   Odprti kurikul in promocija – GZS CPU Ljubljana
                                   Izvedbeni kurikul – SUAŠ Ljubljana
 
                                  
11.45 do 12.00           Odmor in mreženje   
 
                    
12.00 do 12.30            E – šolstvo
 
 
12.30                          Delavnica:
Uporaba eAsistent kot pomoč pri implementaciji prenovljenih programov     
(šolski dnevnik, redovalnica, evidence, matični urad, plačila, organizacija pouka, vzgojni ukrepi)
 
 
15.00                          Zaključek posveta
 
 
 
 
 
 
GRADIVO:
 
 
Izzivi Bele knjige
 Okrogla miza z Elidom Bandljem, CPI
 
 
Odnos dijakov do družbe / šole in odnos učiteljev do dijakov
mag. Janez Damjan, Darja Vidovič, Dušan Vodeb
 
 
Spodbude delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom
Nataša Hafner Vojčić, MŠŠ
 
 
Ključne ovire do bolj konkurenčnega poslovanja v podjetju
Zdravko Počivalšek
 
 
 
OBVESTILA O DOBAVI RAČUNALNIŠKE OPREME
 
 
  KONZORCIJSKI PARTNERJI:
Priprava meril in standardov za ocenjevanje in točkovanje – SEŠ  Maribor
Mapa osebnih dosežkov – SETŠ Nova Gorica
Osebni izobraževalni načrti – EŠ Novo mesto
Samoevalvacija – ESIC Kranj
Odprti kurikul in promocija – GZS CPU Ljubljana